DANH SÁCH NHÀ HÀNG VĂN MINH TẠI CỬA L̉
Cập nhật: 25/5/2017

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH NGHỆ AN TỔNG HỢP DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ HÀNG VĂN MINH TẠI CỬA LÒ

1.  Nhà hàng Thắng Béo – Số 5 - Đường Sào Nam - Phường Nghi Thu – ĐT: 0383.949.387  – 0934.358.337 

2.  Nhà hàng Lam Giang - Khối Hải Triều - Phường Nghi Hải, ĐT:  0383.947 703- 0982 314 659.

3.  Nhà hàng Bình Cúc – Ki ốt 27 - Phường Nghi Thu

4.  Nhà hàng Tuấn Nhật – Ki ốt 92 A- Phường Thu Thủy, ĐT: 0383 51 875 –  0947 271 252.

5.  Nhà hàng Quang Yến – Ki ốt số 57-58, Phường Nghi Thu; ĐT: 0912 448 411

6.  Nhà hàng Hương Sơn – Ki ốt 78 - Phường Thu Thủy

7.  Nhà hàng Phương Liên – Ki ốt 49 - Phường Thu Thủy

8.  Nhà hàng Vân Nghệ - Ki ốt 72 - Phường Thu Thủy

9.  Nhà hàng Hải Nhàn – Ki ốt 166 – Phường Nghi Hương

10.   Nhà hàng Hoài Hiếu – Ki ốt 132 – Phường Nghi Hương

11.   Nhà hàng Thúy Hằng – Ki ốt 38,29 - Phường Thu Thủy

12.   Nhà hàng Yến Nga – Ki ốt 168 - Phường Thu Thủy

13.   Nhà hành Cửu Ngân – Ki ốt 147 - Phường Thu Thủy

14.   Nhà hàng Minh Tiến – Ki ốt 99 - Phường Nghi Thu

15.   Nhà hàng Xuân Phú – Ki ốt 129 - Phường Nghi Thu

16.   Nhà hàng Việt Lai – Ki ốt 105 - Phường Nghi Thu

17.   Nhà hàng Thiện Hoa – Ki ốt 83 - Phường Nghi Thu

18.   Nhà hàng Hoa Nguyệt – Ki ốt 89 - Phường Nghi Thu

19.   Nhà hàng Ngọc Vinh – Ki ốt 50 - Phường Thu Thủy

20.   Nhà hàng Thảo Liên – Ki ốt 133 - Phường Thu Thủy

21.   Nhà hàng Dũng Thơ – Ki ốt 161 - Phường Nghi Hương

22.   Nhà hàng Tuấn Hạnh – Ki ốt 186 -  Phường Nghi Hương

23.   Nhà hàng Ngọc Nam – Ki ốt 185 - Phường Nghi Hương

24.   Nhà hàng Phương Linh – Ki ốt 118 - Phương Nghi Thu

25.   Nhà hàng Lâm Tâm Hoàng – Ki ốt 130 - Phường Nghi Hương

26.   Nhà hàng Hồng Tin – Phường Nghi Thu

27.   Nhà hàng Hồng Lộc – Ki ốt số 96 – Phường Nghi Thu

28.   Nhà hàng Hùng Thịnh – Ki ốt 106 – Phường Nghi Thu

29.   Nhà hàng Thảo Hằng – Ki ốt 33 - Phường Thu Thủy

30.   Nhà hàng Liên Thư - Ki ốt 68 - Phường Thu Thủy

31.   Nhà hàng Lâm Lương – Ki ốt 67 - Phường Thu Thủy

32.   Nhà hàng Hương Hồng – Ki ốt số 63 - Phường Thu Thủy

33.   Nhà hàng Thúy Hiếu – Phường Nghi Hương

34.   Nhà hàng Hà Đạo – Phường Nghi Hương

35.   Nhà hàng Sơn Hằng – Ki ốt số 34 - 35 - Phường Thu Thủy

36.   Nhà hàng Thanh Đăng – Ki ốt 71 – 72 - Phường Thu Thủy

37.  Nhà hàng Hùng Loan – Ki ốt số 78 - Phường Thu Thủy

Hà Trang (Tổng hợp)