Tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
Cập nhật: 19/4/2017

Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017; Căn cứ Hướng dẫn số 24 - HD/BTGTW ngày 16/2/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017 trong hệ thống Mặt trận như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tích cực, chủ động và phối hợp thực chất, chặt chẽ với các tổ chức thành viên của Mặt trận đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền các tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia nhằm thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hòa bình, hữu nghị cùng hợp tác phát triển với các nước láng giềng đồng thời góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới về ý nghĩa, sự cần thiết của công tác phân giới, cắm mốc, việc xây dựng và gìn giữ hệ thống mốc quốc giới hiện đại; về tầm quan trọng của việc quản lý, bảo đảm an ninh biên giới; về chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  các tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động gắn công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền với tuyên truyền biển đảo, thông tin đối ngoại vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các nội dung hoạt động khác của công tác Mặt trận, chú trọng trao đổi kinh nghiệm và phối hợp với các lực lượng tham gia tuyên truyền khác. Cần thống nhất và nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ được Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới giữa hai nước và giá trị của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ, các hiệp định, hiệp ước hai bên đã ký kết về công tác biên giới và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý biên giới trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền triển khai thực hiện 3 văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Hiệp định hợp tác và bảo vệ khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực  tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân đã ký kết tháng 11/2015, có hiệu lực từ tháng 1/2016 và kết quả triển khai trên thực tế.

- Chủ động, tích cực nắm bắt, dự báo tình hình, đề xuất tham mưu để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp trên tuyến biên giới và khu vực biên giới. Tuyên truyền nhằm ngăn chặn và góp phần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại đến với cộng đồng dân cư khu vực biên giới hai nước; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch trong vấn đề biên giới quốc gia, các vấn đề tranh chấp đang trong quá trình đàm phán và các hiệp định về biên giới nước ta ký với nước ngoài. Tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm củng cố lòng tin và xây dựng, bồi đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.

- Gắn kết tuyên truyền công tác biên giới với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; chú trọng tuyên truyền tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực biên giới, tuyên truyền góp phần nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ và phát triển kinh tế vùng biên; tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa… của cộng đồng dân cư hai bên biên giới, các hoạt động kết nghĩa, giao lưu giữa các địa phương, các cụm dân cư và đồn biên phòng giữa hai nước, đặc biệt là hoạt động giao lưu nhân dân 7 tỉnh biên giới của Việt Nam với 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc dự kiến tổ chức vào tháng 5/2017.

2. Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Lào

- Tiếp tục tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo và xây dựng hệ thống mốc quốc giới hiện đại đối với cả hai quốc gia Việt Nam và Lào; về ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng và quản lý biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển. Tập trung quán triệt và tuyên truyền các văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, các văn bản pháp lý song phương về biên giới được hai bên ký kết, nhất là Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu khi có hiệu lực; Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 – 5/9/2017).

- Tuyên truyền về Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển Việt Nam – Lào năm 2017 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 6 năm 2017. Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Bản ghi nhớ  "Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia giai đoạn 2013 - 2016" đã được ký kết ngày 18/12/2013 tại Thủ đô Viên Chăn, Lào; Tuyên truyền về Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ ba được tổ chức tại Việt Nam; Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự do và kết hôn không giá thú; phê phán, đấu tranh, với các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật, quy định về quản lý, bảo vệ biên giới; chú trọng tuyên truyền tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực biên giới; các tấm gương điển hình, tiên tiến trong công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ và phát triển kinh tế vùng biên; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo hòng chia rẽ tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống gắn bó giữa nhân dân, chính quyền hai nước; các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa của cộng đồng dân cư hai bên biên giới, các hoạt động kết nghĩa, giao lưu giữa các địa phương, các cụm dân cư, mô hình kết nghĩa giữa bản với bản, bản và đồn biên phòng giữa hai nước. Tuyên truyền góp phần giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam – Lào; khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân ta với Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào.

3. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

- Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phân định biên giới, công tác phân giới, cắm mốc; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ, các hiệp định, hiệp ước được hai bên ký kết về việc giải quyết biên giới Việt Nam – Campuchia, về công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc theo quy định của pháp luật mỗi nước.

- Chủ động nắm thông tin, phân tích và tổng hợp tình hình, diễn biến trong xã hội và tâm trạng nhân dân về các vấn đề có liên quan đến công tác biên giới. Kịp thời có phương pháp tiếp cận, đề xuất hướng xử lý và giải quyết các vấn đề nhạy cảm về công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967-24/6/2017) góp phần giáo dục thế hệ trẻ hiểu đúng về truyền thống đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân hai nước để có trách nhiệm tiếp tục vun đắp cho quan hệ hai nước Việt Nam – Campuchia; Tuyên truyền về Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển Việt Nam – Campuchia năm 2017 tổ chức tại Campuchia.

- Tuyên truyền để nhân dân hai bên biên giới hiểu đúng, ủng hộ, tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, gắn kết giữa nhân dân và chính quyền khu vực biên giới hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả; xây dựng quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội giữa các cụm dân cư, các bản, xã và các dân tộc ít người khu vực biên giới.

 - Tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Bản ghi nhớ  "Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia giai đoạn 2013 - 2016" đã được ký kết ngày 18/12/2013 tại Thủ đô Viên Chăn, Lào; về Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ ba được tổ chức tại Việt Nam. Ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới, lãnh thổ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Campuchia.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về ý nghĩa công tác phân giới, cắm mốc và xây dựng hệ thống mốc quốc giới hiện đại với mỗi nước; Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tuyên truyền, đặc biệt chú ý đến việc tuyên truyền bằng tiếng Khmer và ngôn ngữ các dân tộc ít người tại khu vực vùng biên giới có đồng bào người Khmer và đồng bào các dân tộc ít người sinh sống; Ngăn chặn, đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Campuchia.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên Mặt trận căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương để xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác biên giới đưa vào nội dung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực về công tác biên giới trên đất liền, chủ động đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền gắn với việc vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

2. Chú trọng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác biên giới trên đất liền; Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, kết nghĩa tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các đồn biên phòng, vành đai biên giới.

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh có chung đường biên giới với các nước bạn xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền.

4. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thành viên cần thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo định kỳ 6 tháng và 1 năm gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 46 Tràng Thi - Hà Nội).

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

          PHÓ CHỦ TỊCH  

                      (Đã ký)

 

               Lê Bá Trình