Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015
Cập nhật: 23/4/2015

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”, Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh ban hành Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020, Quyết định số 7498/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015, 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2015.