Lễ hội Nghệ An năm 2015
Cập nhật: 7/1/2015

Quản lý nhà nước đối với hoạt động của lễ hội truyền thống là làm cho lễ hội được vận hành theo đúng quy luật của văn hóa, nội dung của tế lễ phải phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nội dung của phần hội phải phù hợp và mang lại lợi ích sinh hoạt cho cộng đồng hiện tại. Lễ hội ở Nghệ An cũng không nằm ngoài quy luật đó, góp phần tạo không khí tưng bừng, phấn khởi, cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2015, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch thông báo Kế hoạch tổ chức lễ hội ở Nghệ An năm 2015 như sau:

1. Lễ hội Pẩn pang - Nang ny:

- Địa điểm: Sân trước Hang Pửn Pang – Nang Ni, bản Mường Ham, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.

- Thời gian: Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 02 năm 2015 (tức từ  ngày 5 đến ngày 6 tháng Giêng Âm lịch).

- Đơn vị chủ trì:  UBND huyện Quỳ Hợp chỉ đạo, UBND xã Châu Cường và các tổ chức đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT  huyện Quỳ Hợp và các đơn vị liên quan tổ chức phần Lễ và phần Hội.

2. Lễ hội Đền Vua Mai:

- Địa điểm: Xã Vân Diên, Thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái, huyện Nam Đàn.

- Thời gian: từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 03 năm 2015 (tức từ ngày 14 đến 15 tháng Giêng âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Nam Đàn, phối hợp với Sở VHTTDL và các ngành liên quan cấp tỉnh tổ chức.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Nam Đàn tham gia tổ chức.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT huyện Nam Đàn và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

3. Lễ hội Đền Vạn Lộc (đền thờ Nguyễn Sư Hồi) – 3 năm tổ chức lớn 1 lần.

- Địa điểm: Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò

- Thời gian:  Ngày 04 đến ngày 06 tháng 3 năm 2015 (tức ngày 14 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch).

- Chủ trì: UBND Thị xã Cửa Lò chỉ đạo, UBND phường Nghi Tân, Ban quản lý đền Vạn Lộc phối hợp tổ chức.

- Các phường và các cơ quan đóng trên địa bàn Thị xã tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT Thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

4. Lễ hội Đền Cờn:

- Địa điểm: Đền trong và Đền ngoài tại Thị xã Hoàng Mai.

- Thời gian: Ngày 09 đến 11 tháng 03 năm 2015 (tức ngày 19-21 tháng Giêng âm lịch)

- Chủ trì: UBND thị xã Hoàng Mai chỉ đạo, UBND xã Quỳnh Phương, Ban quản lý Đền Cờn phối hợp tổ chức.

- Các phường xã và các cơ quan đóng trên địa bàn Thị xã tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT Thị  xã Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tổ chức phần Lễ và phần Hội.

5. Lễ hội Đền Quả Sơn:

- Địa điểm: Xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương.

- Thời gian: Ngày  09 đến ngày 10 tháng 03 năm 2015 (tức ngày 19-20 tháng Giêng Âm lịch)

- Chủ trì: UBND huyện Đô Lương chỉ đạo, UBND xã Bồi Sơn tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT huyện Đô Lương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

6 . Lễ hội  Đền Vạn – Cửa Rào:

- Địa điểm: xã Xá Lượng – Huyện Tương Dương.

- Thời gian: Ngày 10 đến ngày 12 tháng 3 năm 2015 (tức ngày  20, 22 tháng Giêng Âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Tương Dương chỉ đạo, UBND xã Xá Lượng tổ chức.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Tương Dương tham gia tổ chức.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT huyện Tương Dương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và  Hội.

7. Lễ hội Hang Bua:

- Địa điểm: Tại Hang Bua, bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

- Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 3 năm 2015 (tức ngày 20- 22 tháng Giêng âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Quỳ Châu.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Quỳ Châu tham gia tổ chức.

- Ban Quản lý di tích và Danh thắng và Trung tâm VH tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phần Lễ và phần Hội.

8 . Lễ hội Pu Nhạ Thầu:

- Địa điểm: Bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.

- Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 3 năm 2015 (tức từ  ngày 24-25 tháng Giêng Âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Kỳ Sơn chỉ đạo, Bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm và các tổ chức đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT huyện Kỳ Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức phần Lễ và phần Hội.

9. Lễ hội Đền thờ Nguyễn Xí

- Địa điểm: Đền thờ Nguyễn Xí, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc.

- Thời gian: Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 3 năm 2015 (tức ngày 29 tháng Giêng đến 1/2 Âm lịch)

- Chủ trì: UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo, UBND xã Nghi Hợp và Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Đình phối hợp tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT  huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

10. Lễ hội Đền Đức Hoàng:

- Địa điểm: Xã Phúc Thành, huyện Yên Thành.

- Thời gian: Ngày 19 đến ngày 21 tháng 3 năm 2015 (tức ngày 29/1 và 2/2 Âm lịch)

- Chủ trì: UBND  huyện Yên Thành chỉ đạo, UBND xã Phúc Thành tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo, Trung tâm VHTT-TT huyện Yên Thành và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

11. Lễ hội Đền Thanh Liệt (lễ hội rước Hến)

- Địa điểm: Xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên.

- Thời gian: Ngày 25 tháng 03 năm 2015 (tức ngày 06 tháng 02 Âm lịch).

- Chủ trì: UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo, UBND xã Hưng Lam tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT  huyện Hưng Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

12. Lễ hội Đền Bạch Mã:

- Địa điểm: xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

- Thời gian: Ngày  28 đến ngày 29 tháng 03 năm 2015 (tức ngày  9 - 10 tháng 02 Âm lịch).

- Chủ trì: UBND huyện Thanh Chương chỉ đạo, UBND xã Võ Liệt tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT huyện Thanh Chương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

13. Lễ hội làng Vạc:

- Địa điểm: tại làng Vạc, xã Nghĩa Hoà, Thị xã Thái Hòa.

- Thời gian: Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm 2015 (tức từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 02 Âm lịch)

- Chủ trì: UBND thị xã Thái Hòa chỉ đạo, UBND xã Nghĩa Hòa tổ chức.

- Các phường xã và các cơ quan đóng trên địa bàn Thị xã tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT Thị xã Thái Hòa hướng dẫn tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

14. Lễ hội Đền Chín Gian:

- Địa điểm: Đền Chín Gian, Xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

- Thời gian: Từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 4 năm 2015 (tức 14 đến ngày 16 tháng 02 Âm lịch).

- Chủ trì: UBND huyện Quế Phong chỉ đạo, UBND xã Châu Kim và các đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Trung tâm VH tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phần Lễ và phần Hội.

15. Lễ hội Đền chùa Rú Gám:

- Địa điểm: Đền Chùa Rú Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành

- Thời gian: Ngày 02 đến ngày 04 tháng 04 năm 2015 (Tức ngày 14 đến ngày 16 tháng 02 Âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Xuân Thành, Yên Thành.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Yên Thành tham gia tổ chức.

- UBND huyện quản lý và chỉ đạo, Trung tâm VHTT-TT huyện  phối hợp với UBND xã Xuân Thành tổ chức các hoạt động Lễ và  Hội.

16. Lễ hội Đền Cuông:

- Địa điểm: xã Diễn An, huyện Diễn Châu.

- Thời gian: từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 4 năm 2015 (tức từ ngày 14 đến 15 tháng 2 Âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Diễn Châu.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Diễn Châu tham gia tổ chức.

- Trung tâm VHTT-TT huyện Diễn Châu tổ chức các hoạt động Lễ và phần Hội.

17. Lễ hội Đền Cửa:

- Địa điểm: Đền Cửa, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc.

- Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4 năm 2015 (tức ngày 02 đến 04 tháng 3 Âm lịch).

- Chủ trì: UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo, UBND xã Nghi Khánh tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT  huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

18. Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ (kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây xứ  Nghệ 1931 - 2015)

- Địa điểm: tại Cây đa Cồn Chùa, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

- Thời gian: Ngày 14, 15 tháng 04 năm 2015.

- Chủ trì: UBND huyện Con Cuông chỉ đạo, UBND xã Môn Sơn và UBND xã Lục Dạ phối hợp tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT huyện Con Cuông và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

19. Lễ hội du lịch Cửa Lò:

- Địa điểm: Đền thờ Nguyễn Sư Hồi và Quảng trường Bình Minh -  Thị xã Cửa Lò.

- Thời gian: ngày 30/4 và 1/5/2014

- UBND thị xã Cửa Lò chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL và các ngành liên quan cấp tỉnh tổ chức.

- Các phường và các ban ngành, đoàn thể của Thị xã Cửa Lò tham gia tổ chức.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT Thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

20. Lễ hội Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan (Thập niên sử lễ)

- Địa điểm: Xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương.

- Thời gian: ngày 14, 15 tháng 04 Âm lịch

- Chủ trì: UBND huyện Đô Lương chỉ đạo, UBND xã Tràng Sơn và hội đồng gia tộc họ Nguyễn Cảnh phối hợp tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Trung tâm VHTT-TT huyện Đô Lương hướng dẫn tổ chức các hoạt động Lễ và Hội

21. Lễ hội Làng Sen: Tổ chức lễ hội Làng Sen toàn quốc gắn kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Có Kế hoạch cụ thể của Sở VHTTDL)

- Quy mô: Do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.

- Thời gian:  5 ngày, từ ngày 15 đến 20 tháng 5 năm 2015.

- Không gian, địa điểm:

+ Địa điểm chính: Tại thành phố Vinh - Nghệ An

+ Tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật tại huyện Nam Đàn và các huyện, thị xã của Nghệ An.

22. Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” (kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ)

- Địa điểm: Nghĩa trang Hữu nghị Việt Lào, huyện Anh Sơn

- Thời gian: Ngày 26, 27 tháng 07 năm 2015.

- Chủ trì: UBND huyện Anh Sơn

- Các xã, thị trấn và các ban ngành, đoàn thể của huyện Anh Sơn trực tiếp thực hiện.

- Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Trung tâm VH tỉnh hướng dẫn tổ chức phần Lễ và phần Hội.

23. Lễ hội  Đền Quang Trung:

- Địa điểm: Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh.

- Thời gian: Ngày 11 tháng 9 năm 2015 (tức ngày 29 tháng 7 Âm lịch)

- Chủ trì: UBND thành phố Vinh chỉ đạo, UBND phường Hồng Sơn và các tổ chức đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức, Trung tâm VHTT-TT thành phố Vinh thực hiện.

- Các phường xã, các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT-TT thành phố Vinh và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

24. Lễ hội Đền Hồng Sơn:

- Địa điểm: Phường Hồng Sơn, thành phố Vinh.

- Thời gian: Ngày 02 tháng 10 năm 2015 (tức ngày 20 tháng 8 Âm lịch)

- Chủ trì: UBND thành phố Vinh chỉ đạo, UBND phường Hồng Sơn và các tổ chức đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức, Trung tâm VHTT-TT thành phố Vinh thực hiện.

- Các phường xã, các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo, Trung tâm VHTT-TT thành phố Vinh hướng dẫn tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

25. Lễ hội Đền Hoàng Mười:

- Địa điểm: xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên.

- Thời gian: Ngày 20 đến 21 tháng 11 năm 2015 (tức ngày 9, 10 tháng 10 Âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo, UBND xã Hưng Thịnh tổ chức.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Hưng Nguyên tham gia tổ chức.

- Phòng VHTT chỉ đạo, Trung tâm VHTT-TT huyện Hưng Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và  Hội.