Thời gian, địa điểm tổ chức các Lễ hội tại Nghệ An năm 2012
Cập nhật: 9/1/2012

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lễ hội là một trong những nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (khóa VIII), kết luận Hội nghị trung ương 10 ( khóa IX) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An thông báo thời gian, địa điểm tổ chức các lễ hội tại Nghệ An năm 2012 cụ thể như sau:

CÁC LỄ HỘI Ở NGHỆ AN NĂM 2012

TT

LỄ HỘI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Pẩn Pang – Nang Ny

26-28/1 (tức 4 – 6/1 ÂL)

Xã Châu Cường – Huyện Quỳ Hợp

2

Đền Vua Mai

05-07/2 (tức 14 -16/1 ÂL)

Xã Vân Diên - Huyện Nam Đàn

3

Đền Vạn Lộc

06/2 (tức 15/1 ÂL)

Phường Nghi Tân - Thị xã Cửa Lò

4

Đền Cờn

11/2 (tức 20/1 ÂL)

Xã Quỳnh Phương - Huyện Quỳnh Lưu

5

Đền Quả Sơn

11-12/2 (tức 20, 21/1 ÂL)

Xã Bồi Sơn - Huyện Đô Lương

6

Đền Vạn – Cửa Rào

11-12/ (tức 20-22/1 ÂL )

Xã Xá Lượng – Huyện Tương Dương

7

Hang Bua

12-14/2 (tức 21 – 23/1 ÂL)

Xã Châu Tiến – Huyện Quỳ Châu

8

Pu Nhạ Thầu

16-17/2 (tức 25-26/1 ÂL )

Hữu Kiệm – Kỳ Sơn

9

Nguyễn Xí

20-22/2  (tức 29/1 – 1/2 ÂL)

Xã Nghi Hợp – Huyện Nghi Lộc

10

Đền Đức Hoàng

21-22/2 (tức 30/1 và 1/2 ÂL)

Xã Phúc Thành – Huyện Yên Thành

11

Đền Thanh Liệt

27/2 (tức 6/2 ÂL)

Xã Hưng Lam – Huyện Hưng Nguyên

12

Đền Bạch Mã

01- 02/3  (tức 9, 10/2 ÂL)

Xã Võ Liệt – Huyện Thanh Chương

13

Làng Vạc

28/2 – 1/3 (tức 7 – 9/2 ÂL)

Xã Nghĩa Hoà – TX Thái Hòa

14

Đền Chín Gian

05-07/3 (tức 13 – 15/2 ÂL)

Xã Châu Kim – Huyện Quế Phong

15

Đền Chùa Rú Gám

05-07/3 (tức 13-15/2 ÂL)

Xã Xuân Thành – Huyện Yên Thành

16

Đền Cuông

06-08/3 (tức 14 – 16/2 ÂL)

Xã Diễn An – Huyện Diễn Châu

17

Đền Cửa

23-25/3 (tức 2-4/3 ÂL)

Xã Nghi Khánh – Huyện Nghi Lộc

18

Môn Sơn – Lục Dạ

14, 15/4

Xã Môn Sơn – Huyện Con Cuông

19

Du lịch Cửa Lò

30/4 và 1/5

Thị xã Cửa Lò

20

Nguyễn Cảnh Hoan

04-05/5  (tức 14, 15/4 ÂL)

Xã Tràng Sơn – Huyện Đô Lương

21

Lễ hội Làng Sen

18, 19/5

Thành phố Vinh  + các huyện

22

Uống nước nhớ nguồn

26, 27/7

Huyện Anh Sơn

23

Đền Quang Trung

1/10/2010

Phường Bến Thủy – Thành Phố Vinh

24

Đền Hồng Sơn

05/10 (tức 20/8 ÂL)

Phường Hồng Sơn – Thành phồ Vinh

25

Đền Hoàng Mười

22-23/11 (tức 9, 10/10 ÂL)

Xã Hưng Thịnh - Huyện Hưng Nguyên

Nguồn: Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Nghệ An