Các thông tư, hướng dẫn, Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cập nhật: 5/12/2011

 


- Nghị định Số Số:100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

- Nghị định Số Số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

- Nghị định Số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

- Nghị định Số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh Quảng cáo

- Nghị định Số 92/2002/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá

- Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ngày 29-11-2006 của Thủ Tướng Về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí

- Thông tư Số 06/2007/TTLT/BVHTT- BYT- BNN - BXD ngày 28 tháng 2 năm 2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông

- Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm

- Thông tư Số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24/5/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn quy hoạch nhà hàng Karaoke, vũ trường

- Thông tư Số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08 tháng 12 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2003

- Thông tư Số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT ngày 27/01/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin và Uỷ ban Thể dục Thể thao hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao

- Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04-5-2001 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

- Thông tư Số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP

- Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 – 2010. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2009.