Tổ chức lớp tập huấn kiến thức về Du lịch
Cập nhật: 7/6/2010

Thực hiện kế hoạch năm 2010, được sự hỗ trợ của Ban điều phối hợp phần 1 (BSPS) và các chuyên gia Du lịch trong nước, Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ quản lý trong lĩnh vực:

Văn hoá, Thể thao và Du lịch các huyện, cán bộ quản lý, thuyết minh viên các khu di tích, bảo tàng và đội ngũ quản lý các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Du lịch với chuyên đề “Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục và tổ chức sự kiện, phổ biến Nghị định số 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ”.

Thời gian: 02 ngày, 17 – 18 tháng 6 năm 2010

Địa điểm: Thành phố Vinh, Nghệ An