Thông báo tổ chức kỳ kiểm tra tŕnh độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2009
Cập nhật: 9/8/2009

Triển khai thực hiện Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ - CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch". Tổng cục Du lịch tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá trình độ và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, làm điều kiện cho việc xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

+ Nội dung kiểm tra: Các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn, Đức, Thái Lan, Tây Ban Nha, Italia.

+ Thời gian tổ chức:

- Đợt 1: Tổ chức kiểm tra các thứ tiếng: Trung, Nhật, Hàn, Đức, Thái Lan, Tây Ban nha, Italia.

Thời gian: Từ 22/8/2009 - 29/8/2009

- Đợt 2: Tổ chức kiểm tra các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga

Thời gian: Từ 20/9/2009 - 30/9/2009

- Đợt 3: Tổ chức kiểm tra lần 2 tất cả các thứ tiếng trên

Thời gian: Trong tháng 11/2009

+ Hình thức kiểm tra:

- Bài viết tổng hợp (Kỹ năng Đọc, Viết, Nghe hiểu): 90 phút

- Bài thuyết trình: 07-10 phút

+ Đơn vị thực hiện: Trường Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

(Theo ủy quyền của Tổng cục Du lịch)