THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức lễ hội tỉnh Nghệ An năm 2013
Cập nhật: 4/1/2013

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá Lễ hội là một trong những nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII), kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khoá IX) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

Phát huy truyền thống uống nư­ớc nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; thiết thực phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần và đời sống tâm linh của nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh;

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, lành mạnh, phát huy năng lực sáng tạo của nhân dân, qua đó hình thành mối quan hệ đa phương, phát triển văn hóa gắn với du lịch góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An; tạo không khí tưng bừng, phấn khởi, cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2013.

 Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch thông báo kế hoạch tổ chức lễ hội ở Nghệ An năm 2013 như sau:

1. Lễ hội Pẩn pang - Nang ny

- Địa điểm: Sân trước Hang Pửn Pang – Nang Ny, bản Mừng Ham, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.

- Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 02 năm 2013 (tức từ  ngày 5 - 6 tháng Giêng Âm lịch)

- Đơn vị chủ trì:  UBND huyện Quỳ Hợp chỉ đạo, UBND xã Châu Cường và các tổ chức đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT  huyện Quỳ Hợp và các đơn vị liên quan tổ chức phần Lễ và phần Hội.

2. Lễ hội Đền Vua Mai (gắn với kỷ niệm 1300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu, 1290 năm ngày mất của Mai Hắc Đế)

- Địa điểm: Xã Vân Diên, Thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái, huyện Nam Đàn

- Thời gian: từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 02 năm 2013 (tức từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Nam Đàn, phối hợp với Sở VHTTDL và các ngành liên quan cấp tỉnh tổ chức.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Nam Đàn tham gia tổ chức

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT huyện Nam Đàn và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội

3. Lễ hội Đền Vạn Lộc (đền thờ Nguyễn Sư Hồi)

- Địa điểm: Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò

- Thời gian:  Ngày 24 tháng 02 năm 2013 (tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch)

- Chủ trì: UBND Thị xã Cửa Lò chỉ đạo, UBND phường Nghi Tân, Ban quản lý đền Vạn Lộc phối hợp tổ chức.

- Các xã trong thị, các cơ quan đóng trên địa bàn thị xã tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT  Thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

4. Lễ hội Đền Cờn

- Địa điểm: đền trong và đền ngoài xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu.

- Thời gian: Ngày 28/ 02 đến 02/3 năm 2013 (tức ngày 19-21 tháng Giêng âm lịch)

- Chủ trì: UBND huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo, UBND xã Quỳnh Phương, Ban quản lý Đền Cờn phối hợp tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT huyện Quỳnh Lưu và các đơn vị liên quan tổ chức phần Lễ và phần Hội.

5. Lễ hội Đền Quả Sơn:

- Địa điểm: Xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương

- Thời gian: Ngày  01- 02 tháng 03 năm 2013 (tức ngày 20, 21 tháng Giêng Âm lịch)

- Chủ trì: UBND huyện Đô Lương chỉ đạo, UBND xã Bồi Sơn tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT huyện Đô Lương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

6 . Lễ hội  Đền Vạn – Cửa Rào:

- Địa điểm: xã Xá Lượng – Huyện Tương Dương.

- Thời gian: Ngày 01-03 tháng 03 năm 2013 (tức ngày  20, 21 tháng 1 Âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Tương Dương Chỉ đạo. UBND xã Xá Lượng tổ chức.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Tương Dương tham gia tổ chức.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT huyện Tương Dương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và  Hội.

7. Lễ hội Hang Bua

- Địa điểm: Tại Hang Bua, bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

- Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 03 năm 2013 (tức ngày 20- 22 tháng Giêng âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Quỳ Châu.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Quỳ Châu tham gia tổ chức.

- Ban Quản lý di tích và Danh thắng và Trung tâm VH tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phần Lễ và phần Hội.

8 . Lễ hội Pu Nhạ Thầu

- Địa điểm: Bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.

- Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 02 năm 2013 (tức từ  ngày 16-17 tháng Giêng Âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Kỳ Sơn chỉ đạo, Bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm và các tổ chức đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT  huyện Kỳ Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức phần Lễ và phần Hội.

9. Lễ hội Đền thờ Nguyễn Xí

- Địa điểm: Đền thờ Nguyễn Xí, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc.

- Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 03 năm 2013 (tức ngày 29 tháng Giêng đến 1/2 Âm lịch)

- Chủ trì: UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo, UBND xã Nghi Hợp và Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Đình phối hợp tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT  huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

10. Lễ hội Đền Đức Hoàng

- Địa điểm: Xã Phúc Thành, huyện Yên Thành.

- Thời gian: Ngày 10 đến ngày 13 tháng 03 năm 2013 (tức ngày 29/1 và 2/2 Âm lịch)

- Chủ trì: UBND  huyện Yên Thành chỉ đạo, UBND xã Phúc Thành tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo, Trung tâm VHTT huyện Yên Thành và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

11. Lễ hội Đền Thanh Liệt (lễ hội rước Hến)

- Địa điểm: Xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên.

- Thời gian: Ngày1 tháng 03 năm 2013  (tức ngày 06 tháng 02 Âm lịch).

- Chủ trì: UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo, UBND xã Hưng Lam tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT  huyện Hưng Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

12. Lễ hội Đền Bạch Mã.

- Địa điểm: xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

- Thời gian: Ngày  20-21 tháng 03 năm 2013  (tức ngày  9,10 tháng 02 Âm lịch).

- Chủ trì: UBND huyện Thanh Chương chỉ đạo, UBND xã Võ Liệt tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT huyện Thanh Chương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

13. Lễ hội làng Vạc

- Địa điểm: tại làng Vạc, xã Nghĩa Hoà, Thị xã Thái Hòa.

- Thời gian: Từ ngày 18 đến ngày 20/3 năm 2013 (tức từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 02 Âm lịch)

- Chủ trì: UBND thị xã Thái Hòa chỉ đạo, UBND xã Nghĩa Hòa tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT  thị xã Thái Hòa hướng dẫn tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

14. Lễ hội Đền Chín Gian

- Địa điểm: Đền Chín Gian, Xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

- Thời gian: Từ ngày 25 đến 27 tháng 03 năm 2013 (tức 14 - 16/2 Âm lịch).

- Chủ trì: UBND huyện Quế Phong chỉ đạo, UBND xã Châu Kim và các đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Trung tâm VH tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phần Lễ và phần Hội.

15. Lễ hội Đền chùa Rú Gám:

- Địa điểm: Đền Chùa Rú Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành

- Thời gian: Ngày 25-27 tháng 03 năm 2013 (Tức ngày 14-16 tháng 2 Âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Xuân Thành, Yên Thành.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Yên Thành tham gia tổ chức

- UBND huyện quản lý và chỉ đạo, Trung tâm VHTT huyện  phối hợp với UBND xã Xuân Thành tổ chức các hoạt động Lễ và  Hội.

16. Lễ hội Đền Cuông:

- Địa điểm: xã Diễn An, huyện Diễn Châu.

- Thời gian: từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 03 năm 2013  (tức từ ngày 14 đến 16 tháng 2 Âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Diễn Châu.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Diễn Châu tham gia tổ chức.

- Trung tâm VHTT  huyện Diễn Châu tổ chức các hoạt động Lễ và phần Hội.

17. Lễ hội Đền Cửa

- Địa điểm: Đền Cửa, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc.

- Thời gian: Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 04 năm 2013 (tức ngày 02 đến 04 tháng 3 Âm lịch).

- Chủ trì: UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo, UBND xã Nghi Khánh tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT  huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

18. Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ (kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây xứ  Nghệ 1931 - 2013)

- Địa điểm: tại Cây đa Cồn Chùa, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

- Thời gian: Ngày 14, 15 tháng 04 năm 2013.

- Chủ trì: UBND huyện Con Cuông chỉ đạo, UBND xã Môn Sơn và UBND xã Lục Dạ phối hợp tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT huyện Con Cuông và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

19. Lễ hội du lịch Cửa Lò

- Địa điểm: Đền thờ Nguyễn Sư Hồi và Quảng trường Bình Minh -  Thị xã Cửa Lò.

- Thời gian: ngày 30/4 và 1/5/2013

- UBND thị xã Cửa Lò chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL và các ngành liên quan cấp tỉnh tổ chức.

- Các phường, xã và các ban ngành, đoàn thể của Thị xã Cửa Lò tham gia tổ chức.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT Thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

20. Lễ hội Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan

- Địa điểm: Xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương.

- Thời gian: Ngày 23-24 tháng 05 năm 2013. (tức ngày 14, 15 tháng 04 Âm lịch)

- Chủ trì: UBND huyện Đô Lương chỉ đạo, UBND xã Tràng Sơn và hội đồng gia tộc họ Nguyễn Cảnh phối hợp tổ chức.

- Các xã trong huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia hoạt động

- Trung tâm VH huyện Đô Lương hướng dẫn tổ chức các hoạt động Lễ và Hội

21. Lễ hội Làng Sen gắn kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cấp tỉnh: Tổ chức lễ hội Làng Sen và Liên hoan tiếng hát Làng Sen toàn tỉnh. Thời gian từ 17/5 đến 19/5/2013.

* Cấp huyện: Các huyện, thành, thị tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát làng Sen”. Thời gian từ  19/4 đến 10/5/2013.

- Đơn vị tổ chức: Phòng và Trung tâm VH các huyện, thành, thị tham gia tổ chức.

- Trung tâm VH tỉnh, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh hướng dẫn các huyện, thành, thị tham gia tổ chức.

22. Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” (kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ)

- Địa điểm: Nghĩa trang Hữu nghị Việt Lào, huyện Anh Sơn

- Thời gian: Ngày 26, 27 tháng 07 năm 2013.

- Chủ trì: UBND huyện Anh Sơn

- Các xã, thị trấn và các ban ngành, đoàn thể của huyện Anh Sơn trực tiếp thực hiện.

- Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Trung tâm VH tỉnh hướng dẫn tổ chức phần Lễ và phần Hội

23. Lễ hội  Đền Quang Trung:

- Địa điểm: Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh

- Thời gian: Ngày 01 tháng 10 năm 2013.

- Chủ trì: UBND thành phố Vinh chỉ đạo, UBND phường Hồng Sơn và các tổ chức đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức, Trung tâm VHTT thành phố Vinh thực hiện.

- Các phường xã, các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo; Trung tâm VHTT thành phố Vinh và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

24. Lễ hội Đền Hồng Sơn

- Địa điểm: Phường Hồng Sơn, thành phố Vinh.

- Thời gian: Ngày 24 tháng 9 năm 2013.  (tức ngày 20 tháng 08 Âm lịch)

- Chủ trì: UBND thành phố Vinh chỉ đạo, UBND phường Hồng Sơn và các tổ chức đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức, Trung tâm VH thành phố Vinh thực hiện.

- Các phường xã, các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố tham gia hoạt động.

- Phòng VHTT chỉ đạo, Trung tâm VHTT thành phố Vinh hướng dẫn tổ chức các hoạt động Lễ và Hội.

25. Lễ hội Đền Hoàng Mười:

- Địa điểm: xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên

- Thời gian: Ngày  11 đến 12  tháng 11 năm 2013 (tức ngày 9, 10 tháng 10 Âm lịch)

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Hưng Nguyên.

- Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Hưng Nguyên tham gia tổ chức

- Phòng VHTT chỉ đạo, Trung tâm VHTT huyện Hưng Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Lễ và  Hội.

VB (tonghop)