Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật: 18/12/2019

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 207-KH/TU ngày 12/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 06/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; căn cứ tình hình thực tiễn của Chi bộ, Chi ủy Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Thông tri số 13-TTr/TU và Kế hoạch số 207- KH/TU ngày 12/8 /2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 51 -HD/TU ngày 28/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 06/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhằm tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

2. Bảo đảm phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên trong cơ quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đoàn kết nội bộ.

3. Đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 sát với tình hình thực tế của cơ quan, của ngành, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Tổ chức thảo luận tham gia ý kiến đóng góp có chất lượng cho dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

4.  Bầu được cấp ủy nhiệm kỳ mới bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Chi bộ và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Lựa chọn được những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của chi bộ đi dự đại hội đảng bộ cấp trên, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội cấp trên.

6. Bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của ngành gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ; tập trung khắc phục những hạn chế bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn động mà cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức quan tâm.

II- NỘI DUNG VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1-Tổ chức quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối

a- Thành phần hội nghị:

- Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

b- Nội dung quán triệt:

- Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

- Triển khai Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

c- Thời gian tổ chức hội nghị:

- Hoàn thành vào ngày 26/11/2019 kết hợp với hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019..

d- Báo cáo viên:

- Đ/c Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm trực tiếp quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII.

- Đ/c Chi ủy viên phụ trách công tác tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp Triển khai Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2- Thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội

- Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng như điều kiện và đặc điểm tình hình của Chi bộ, Chi ủy đã thống nhất thành lập 02 tiểu ban Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Tiểu ban Nội dung - Nhân sự và Tiểu ban Tuyên truyền - Hậu cần.

- Thời gian hoàn thành: đã được thành lậptheo các Quyết định số 52-QĐ/CB và 53-QĐ/CB ngày 03/12/2019.

- Các tiểu ban chủ động phân công các thành viên tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

3- Nội dung đại hội chi bộ

Đại hội chi bộ Sở Du lịch thực hiện 4 nội dung sau:

(1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 .

(2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

(3) Bầu ban chấp hành chi bộ (chi ủy) nhiệm kỳ 2020-.

(4) Bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

4- Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận

a- Các văn kiện trình đại hội

Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội chi bộ gồm hai báo cáo chính: Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ.

b- Xây dựng, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện:

- Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, Chi ủy sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đ/c cấp ủy viên, chi bộ, BCH công đoàn Sở và của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động thông qua các hình thức tổ chức hội nghị hoặc bằng văn bản. Thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy: trước ngày 15/01/2020.

- Chi ủy tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX để tổng hợp bằng văn bản gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối .

5- Công tác chuẩn bị nhân sự

- Chi ủy tiến hành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cáp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 168-KH/ĐUK ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đã hoàn thành báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại Công văn số 54-CV/CB ngày 04/12/2019.

- Chi ủy phân công xây dựng và thông qua Đề án nhân sự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung: Tiêu chuẩn cấp ủy viên; độ tuổi tham gia cấp ủy viên; số lượng, cơ cấu cấp ủy viên; quy trình nhân sự: thời gian hoàn thành trước 15/01/2020 để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Căn cứ tiêu chuẩn, độ tuổi, số lượng, cơ cấu quy định, Chi ủy triển khai các bước quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó sẽ thực hiện giới thiệu nhân sự cấp ủy tái cử trước và nhân sự mới tham gia cấp ủy lần đầu sau; tổng hợp danh sách (có số dư) trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

6- Bầu đại biểu dự đại hội cấp trên

- Chi ủy dự kiến danh sách đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối.

- Đại hội Chi bộ thực hiện việc bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh theo số lượng được Đảng ủy Khối phân bổ. Đại hội có thể bầu thêm đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức vắng mặt; số lượng theo hướng dẫn của cấp trên và đại hội quyết định.

7- Báo cáo kết quả chuẩn bị đại hội

- Chi ủy báo cáo kết quả chuẩn bị đại hội cho đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được phân công phụ trách cơ sở vào đầu tháng 02/2020.

- Chi ủy trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối duyệt đại hội chi bộ theo lịch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, dự kiến cuối tháng 02/2020. Nội dung duyệt đại hội: duyệt Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Dự kiến đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối khóa XX, Dự thảo Nghị quyết Đại hội, Dự kiến chương trình Đại hội.

8- Thời gian tiến hành đại hội chi bộ.

- Chi bộ tổ chức đại hội trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 20/3/2020 (đối với đơn vị điểm).

9- Về sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội và hoàn thiện hồ sơ trình chuẩn y kết quả đại hội

- Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp trên quyền phê duyệt.

- Tiểu ban Nội dung - Nhân sự phối hợp với cấp ủy mới hoàn thiện hồ sơ trình Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chuẩn y kết quả Đại hội Chi bộ gồm:

(1) Tờ trình đề nghị cấp trên trực tiếp chuẩn y kết quả đại hội.

(2) Báo cáo chính trị, kiểm điểm ban chấp hành, nghị quyết của đại hội.

(3) Biên bản kiểm phiếu bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

(4) Danh sách trích ngang các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, Chi ủy viên và dự kiến phân công nhiệm vụ sau đại hội.

(5) Bổ sung sơ yếu lý lịch của các đồng chí cấp ủy tái cử, sơ yếu lí lịch (theo mẫu 2C) và các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực) của các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy.

(6) Danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch đại biểu được bầu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp ủy viên căn cứ Kế hoạch này của Chi bộ để chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ thời gian, bảo đảm chất lượng, trong đó: Đ/c Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và trực tiếp chỉ đạo Tiểu ban Nội dung - Nhân sự; đ/c Phó Bí thư Chi bộ trực tiếp chỉ đạo Tiểu ban Tuyên truyền - Hậu cần. 

2- Các đ/c cấp ủy viên và đảng viên thuộc Tiểu ban Nội dung - Nhân sự tập trung tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020 để lấy ý kiến góp ý; tham mưu xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai các bước quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy tái cử, nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, dự kiến đại biểu di dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; tham mưu dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình, kịch bản điều hành đại hội; thường xuyên cập nhật thông tin và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối về: số lượng phân bổ đại biểu dự đại hội cấp trên; nguyên tắc và phương pháp bầu cử; quy chế làm việc, quy trình tiến hành đại hội, hướng dẫn đề cương báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, và các văn bản khác có liên quan để tổ chức đại hội... để tham mưu triển khai kịp thời.

3- Các cấp ủy viên và đảng viên thuộc Tiểu ban Tuyên truyền - Hậu cần tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chủ trì phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan thường xuyên lãnh đạo nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức và người lao động trước, trong và sau đại hội Chi bộ; tham mưu xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu dự đại hội và nhân sự được giới thiệu bầu vào cấp ủy khóa mới; tham mưu lập dự toán trình phê duyệt và bổ sung kinh phí tổ chức đại hội chi bộ theo quy định và hướng dẫn của cấp trên;

4- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Du lịch có trách nhiệm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong cơ quan; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp; tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX.

5- Ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Chi bộ, lập danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trước ngày 15/5/2020; báo cáo đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quy chế bầu cử trong Đảng; xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên .