Chất lượng môi trường nước biển ở Nghệ An nằm trong giới hạn cho phép
Cập nhật: 24/6/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3370/STNMT-MT/2019  thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển đợt 8 ngày 13/6/2019 tại 4 bãi biển Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao và thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển đợt 8 (ngày 13/6/2019, như sau:

4 bãi biển Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội: 13 thông số giám sát bao gồm nhiệt độ, pH, oxy hòa tan (DO), độ đục, độ muối, chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms đạt giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước (QCVN 10-MT:2015/BTNMT).

Riêng hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt Quy chuẩn (TSS vượt 1,3 lần tại biển Quỳnh Phương

Kết quả thử nghiệm mẫu nước biển