Kết quả quan trắc chất lượng nước biển môi trường nước biển đợt 7
Cập nhật: 11/6/2018

Thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2018. Sở Tài Nguyên và Môi trường Nghệ An đã thực hiện và thông báo chất lượng nước biển tại 04 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Hội và Cửa Lò đều đạt các thông số giám sát nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển đợt 7 ngày 4/6/2018 tại 4 bãi biển của Nghệ An: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Hội và Cửa Lò như sau: