Hướng đi nào cho du lịch nông nghiệp Việt Nam?
Cập nhật: 14/4/2018

Việc đẩy mạnh khai thác các giá trị của ngành Nông nghiệp để tạo thành sản phẩm du lịch chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh, đang được cơ quan chức năng xác định là hướng đi tất yếu.