GIỚI THIỆU BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH TRONG DU LỊCH
Cập nhật: 27/11/2017

Ứng xử Văn minh trong du lịch - một trong những hành động thiết thực nâng cao hình ảnh đẹp của du lịch Nghệ An trong mắt  du khách trong và ngoài nước, góp phát triển du lịch Việt Nam trong hiện tại và cả tương lai. Xin giới thiệu một số hình ảnh hóa Trích Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch đã được Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch ban hành.