Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại Nghệ An
Cập nhật: 21/9/2017

Từ ngày 04/4/2017 đến ngày 28/8/2017 Sở Tài nguyên và môi trường đã quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội. Tần suất thực hiện  01 tuần/lần, tổng số đợt 22 đợt theo đúng khối lượng công việc đề ra.

Từ ngày 04/4/2017 đến ngày 28/8/2017 Sở Tài nguyên và môi trường đã quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội. Tần suất thực hiện  01 tuần/lần, tổng số đợt 22 đợt theo đúng khối lượng công việc đề ra.

Thông số giám sát 13 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, Ôxy hòa tan, Độ đục, Độ muối, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat, Cianua (CN-), Asen (AS), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms

          Hầu hết kết quả quan trắc các thông số chất lượng nước biển tại các địa điểm trong suốt thời gian giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển QCVN 10-MT: 2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước

          Riêng thông số tổng chất rắn lơ lửng (TSS) có sự biến động thường xuyên ghi nhận vượt QCVN 10-MT: 2015/BTNMT, đặc biệt vào thời điểm lấy mẫu sau các đợt mưa lớn. Các yếu tố tác động đến thông số chất rắn lơ lưởng có thể do: Lưu lượng dòng chảy cao, đặc điểm thời tiết có mưa trên các lưu vực sông, sóng biển lớn làm cuốn trôi nhiều tạp chất vào nước biển, Cụ thể:

          - Biển Quỳnh Phương: 14/22 đợt có TSS vượt Quy chuẩn, với tỷ lệ vượt so với quy chuẩn từ 1,08 đến 4,24 lần

          - Biển Diễn Thành: 19/22 đợt có TSS vượt Quy chuẩn, với tỷ lệ vượt so với quy chuẩn từ 1,14 đến 5,96 lần

- Biển Cửa Lò: 8/22 đợt có TSS vượt Quy chuẩn, với tỷ lệ vượt so với quy chuẩn từ 1,08 đến 3,92 lần

- Biển Cửa Hội: 13/22 đợt có TSS vượt Quy chuẩn, với tỷ lệ vượt so với quy chuẩn từ 1,08 đến 6,32 lần

Giá trị thông số Coliforms chỉ ghi nhận vượt Quy chuẩn tại Biển Quỳnh Phương và Biển Diễn Thành  tại 01/22 đợt quan trắc (đợt 2 ngày 11/4/2017)

So sánh với kết quả phân tích chất lượng môi trường biển năm 2016 cho thấy chất lượng môi trường biển năm 2017 không còn hiện tượng vượt nồng độ thông số Fe so với quy chuẩn.         

Thanh Trà