Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại Nghệ An
Cập nhật: 30/8/2017

Ngày 21/8/2017 Sở Tài nguyên và môi trường đã quan trắc chất lượng môi trường nước biển đợt 21 tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội.

Thông số giám sát 13 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, Ôxy hòa tan, độ đục, độ muối, chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat, Cianua (CN-), Asen (AS), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms

          So sánh với quy chuẩn QCVN 10-MT: 2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, Kết quả phân tích cho thấy:

          Chất lượng môi trường biển tại bãi biển Quỳnh Phương, Cửa Lò và Cửa Hội đạt yêu cầu với 13/13 thông số giám sát đều có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

          Chất lượng môi trường biển tại bãi biển Diễn Thành có giá trị thông số tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt so với quy chuẩn 2,32 lần, 12/13 thông số còn lại đều có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

          Quan sát tại hiện trường cho thấy các bờ biển hầu hết đều sạch, nước biển trong, sóng vừa, riêng bãi biển Diễn thành ghi nhận sóng lớn, nước đục hơn.

Thanh Trà (Sở Du lịch Nghệ An) 

Tin khác