Chất lượng nước biển của Nghệ An đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường
Cập nhật: 7/6/2017

Vừa qua, cơ quan chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã tiến hành quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại các vùng biển từ Quỳnh Phương (Hoàng Mai) đến Cửa Hội(Cửa Lò). Các thông số giám sát gồm 13 thông số: nhiệt độ, pH, Ooxy hòa tan (DO), độ đục, độ muối, chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms. Quy chuẩn so sánh: QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối vùng bờ bãi tắm, thể thao dưới nước.

Kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường nước biển tại Quỳnh Phương, Cửa Lò và Cửa Hội cả 13 thông số giám sát đều có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của quy chuẩn. Riêng môi trường biển tại bãi biển Diễn Thành tiếp tục ghi nhận giá trị thông số tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt quy chuẩn cho phép 1,3 lần, 12/13 thông số giám sát còn lại đều có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

Phan Thị Thu Thiền (Sở Du lịch Nghệ An)