Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”, Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh ban hành Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020, Quyết định số 7498/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015,