Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017; Căn cứ Hướng dẫn số 24 - HD/BTGTW ngày 16/2/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017 trong hệ thống Mặt trận như sau: