Quy hoạch tổng thể ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An đến năm 2020 I. Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Nghệ An đến năm 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2737/QĐ-UBND.VX   Vinh, ngày 12 tháng 6 năm 2009