- Chán cơm muốn đổi vị - Muốn ăn thịt không sợ béo và không ngán  - Lập team đi ăn #Bánh_Tráng_Cuốn_Thịt_Heo chuẩn vị Đà Thành ngay thôi.

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'UBound'

/Components/cat/items.asp, line 345