Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An (Theo QĐ Số:  01 /2017/QĐ-UBND ngày  06  tháng  01  năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An)